Στις 27 Οκτωβρίου 2020, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ της Προέδρου της Κ.Ο.Κ.Κ.Κ.Ε, κας Μαρίας Σωτηροπούλου, του Προέδρου της ΓΣΕΒΒΕ κ. Γεώργιο Καββαθά., καθώς και του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη.

Αντικείμενο συζήτησης, μεταξύ άλλων, αποτέλεσε η πρόταση της Κ.Ο.Κ.Κ.Κ.Ε. για την εισαγωγή στην Ελλάδα του θεσμού της «ενοικιαζόμενης καρέκλας», με δυνητική εφαρμογή του θεσμού στα κομμωτήρια, ως μέτρου καταπολέμησης της ανεργίας ιδίως των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας καθώς και ως μέσου οικονομικής ανάσας των ήδη πληττόμενων επιχειρήσεων του κλάδου μας. Σημειώνεται δε ότι ο εν λόγω θεσμός ήδη έχει υλοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία σε άλλες χώρες.

Ο θεσμός της «ενοικιαζόμενης καρέκλας» αναφέρεται σε μία συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ ενός ήδη λειτουργούντος κομμωτηρίου και ενός αυτοαπασχολούμενου κομμωτή ή μεταξύ μιας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος(όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 80 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α)) και ενός αυτοαπασχολούμενου άλλης αντίστοιχης ειδικότητας, όπως στυλίστες, ειδικούς καλλωπιστικών θεραπειών, κ.ο.κ. και αναφέρεται στην παραχώρηση θέσεων και εξοπλισμού της επιχείρησης, χωρίς όμως να εγκαθιδρύεται σχέση εργοδότη-υπαλλήλου μεταξύ τους.

 

Στο πλαίσιο της εποικοδομητικής συνεργασίας που ανέπτυξε η Κ.Ο.Κ.Κ.Κ.Ε. με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, και ιδίως προσωπικά με τον κ. Σταμπουλίδη, ο οποίος άκουσε με ειλικρινές ενδιαφέρον τις προτάσεις, τους προβληματισμούς μας και τις προοπτικές που ανοίγονται με την υιοθέτηση του θεσμού αυτού, με πρωτοβουλία του ιδίου θεσμοθετήθηκε η παράγραφος 5 του άρθρου 67 της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης υπ’ αριθμ. 91354/24-08-2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).» (Β’ 2983/30.08.2017), με το άρθρο 1 της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 16043/2020 (Β’ 527), που ορίζει τα εξής, μεταξύ άλλων, για τα κομμωτήρια που συνιστούν εκ του νόμου καταστήματα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος:

«5. Στα καταστήματα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 80 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α), οι επαγγελματίες κάτοχοι της άδειας λειτουργίας τους δύνανται να παραχωρούν κατόπιν γραπτής συμφωνίας, τηρουμένων των κείμενων φορολογικών και ασφαλιστικών διατάξεων, θέσεις και εξοπλισμό σε ελεύθερους επαγγελματίες αντίστοιχων αδειών ασκήσεως επαγγέλματος, με αποκλειστικό σκοπό την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Οι ανωτέρω ελεύθεροι επαγγελματίες υποχρεούνται να αναρτούν σταθερό τιμοκατάλογο σε εμφανές σημείο της θέσεώς τους και άμεσα ορατό από τους πελάτες τους, στον οποίο θα αναγράφονται οι τελικές τιμές των υπηρεσιών που παρέχουν συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σε ό,τι αφορά την πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι ελεύθεροι επαγγελματίες υποχρεούνται να εκδίδουν παραστατικό σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α) και εφόσον οι Κ.Α.Δ. τους συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα δικαιούχων πληρωμής της παρ. 1 του άρθρου 1 της ισχύουσας κοινής υπουργικής απόφασης 45231/2017 (ΦΕΚ 1445 Β), υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα. Στα εκδιδόμενα παραστατικά θα πρέπει να αναγράφεται το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας και η τιμή χρέωσης που θα πρέπει να συμπίπτει με αυτή του τιμοκαταλόγου, υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας του ελεύθερου επαγγελματία να παρέχει έκπτωση στον πελάτη. Για λοιπές υπηρεσίες, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, ο ελεύθερος επαγγελματίας υποχρεούται της ενημέρωσης της τελικής τιμής χρέωσης, με κάθε πρόσφορο τρόπο.».

Τονίζεται ότι η ρύθμιση αυτή παρέχει προστιθέμενη αξία για τον κλάδο μας, αφού:

α) Απαλλάσσει τον νεοεισερχόμενο στην αγορά εργασίας επαγγελματία από το κόστος δημιουργίας νέας επιχείρησης, παρέχοντάς του ουσιαστικά επαγγελματική στέγη, δομές και πελατολόγιο μιας ήδη οργανωμένης επιχείρησης.

β) Έτσι, επιβάλλει όρους διαφάνειας στο τμήμα της «γκρίζας οικονομίας» στην οποία κινούνται οι περισσότεροι νέοι συνάδελφοι, οι οποίοι επιλέγουν – λόγω κόστους φυσικά – να μην κάνουν έναρξη εργασιών, με αρνητικές επιπτώσεις για τις νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. Και τούτο, διότι η διάταξη ρητά επιβάλλει την ισότιμη τήρηση της ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, χωρίς επιβάρυνση των φιλοξενούντων κομμωτηρίων.

γ) Δίνει οικονομική ανάσα στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις, με τη μορφή σταθερής μηνιαίας προσόδου, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται ελεύθερα από τα δύο μέρη, στο πλαίσιο της αρχής της ιδιωτικής αυτονομίας και της ελευθερίας των συμβάσεων.

δ) Ενισχύει τον κύκλο καλλωπιστικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε μία επιχείρηση, χωρίς πρόσθετο κόστος πρόσληψης επαγγελματιών, αλλά αντίθετα με κέρδος που προκύπτει από την ενοικίαση χώρων και εξοπλισμού της επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, η Κ.Ο.Κ.Κ.Κ.Ε. βρίσκεται διαρκώς σε στενή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και προσωπικά με τον κ. Σταμπουλίδη που εισάκουσε τις θέσεις της Ομοσπονδίας μας, υιοθετώντας μέτρα που αποβλέπουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του κλάδου μας. Επομένως, οφείλουμε να απευθύνουμε και δημόσια τις ευχαριστίες μας για τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία αλλά κυρίως για την άψογη συνεργασία και την ουσιαστική στήριξη του κλάδου μας που συνεχίζεται – όπως άλλωστε θα ανακοινωθεί στο άμεσο προσεχές μέλλον, με την ανάληψη νεότερων θεσμικών μέτρων στήριξης του κλάδου μας.

πηγή: K.O.K.K.K..E

Αφήστε μια απάντηση